Prairieblummen

Nicolas Gonner (1835 - 1892), Nicolas-Edouard Becker (1842 - 1920) et al.

Den ëmfangräichste Gedichtband vu Lëtzebuerger, déi am 19. Joerhonnert an d'USA ausgewandert sinn. Theme sinn Erënnerungen un d'Heemecht, d'Liewen an Amerika, d'Pionéierzäit, d'Solidaritéit innerhalb vun der Lëtzebuerger Communautéit, d'Relioun an amerikanesch a lëtzebuergesch Soen a Geschichten. D'Buch ass 1883 zu Dubuque, Iowa, erauskomm. Auteure sinn den Zeitungsmann Nicolas Gonner (1835-1892), de Farmer an Dichter Nicolas Edouard Becker (1842-1920), besser bekannt als Beckesch Klos, an de Jean-Baptiste Nau (1859-1891), deen nëmmen e puer Joer an Amerika war ier en erëm zréck op Lëtzebuerg komm ass.

The largest poetry collection of 19th-century emigrants from Luxembourg to the United States. Topics are reminiscences about Luxembourg, the new life in America, pioneers, solidarity, religion as well as American and Luxembourgish folklore. Published in Dubuque, Iowa, in 1883, it contains poems by newspaper editor Nicolas Gonner (1835-1892), farmer and poet Nicolas Edouard Becker (1842-1920), better known as Beckesch Klos, and Jean-Baptiste Nau (1859-1891), who only spent a few years in the Unites States before returning to Luxembourg. - Summary by Sandra Schmit

Genre(s): Poetry, Anthologies, Lyric

Language: Luxembourgish

Section Chapter Reader Time
Play 01 Fîrwûrt Sandra Schmit
00:02:43
Play 02 E puor wûrt îwer d'orthographie Sandra Schmit
00:10:54
Play 03 Ons streiszchen Sonia
00:01:43
Play 04 Lidder a gedîchter fum J. B. Nau: E sonett Sonia
00:01:10
Play 05 E stûrm um mèr Sonia
00:01:40
Play 06 Esó as dât Sonia
00:01:40
Play 07 Hêm ! erém hêm ! Sandra Schmit
00:02:07
Play 08 Loscht fer ze rêsen Sonia
00:02:51
Play 09 D'ferlôszent kant Sonia
00:02:47
Play 10 Wèn as uochtonk wèrt ? Sandra Schmit
00:01:21
Play 11 Zefriddenhêt fum létzebûrger an Amérika Sonia
00:01:40
Play 12 De bèrchmann Sandra Schmit
00:02:07
Play 13 Lidder a gedîchter fum N. E. Becker: Stë fest mei jong ! Sandra Schmit
00:01:02
Play 14 Bauereliddchen Sonia
00:01:23
Play 15 Gelt ! gelt ! gelt ! Sonia
00:02:21
Play 16 Zur erénneronk Sonia
00:03:17
Play 17 Am frëjôr Sandra Schmit
00:02:17
Play 18 Zwê biller Sonia
00:01:18
Play 19 Wanterlitt Sonia
00:04:16
Play 20 Den âlen a séng peif Sonia
00:01:39
Play 21 Den âle sechsafëerzéger Sandra Schmit
00:04:19
Play 22 De blanne jong Sonia
00:02:30
Play 23 Dîchter a fillchen Sonia
00:02:01
Play 24 De lèwenslâf Sandra Schmit
00:02:22
Play 25 Den hêrrejong Sonia
00:01:13
Play 26 De baurejong Sandra Schmit
00:01:10
Play 27 Ochsendreiwen Sandra Schmit
00:02:03
Play 28 Weisz kuoben Sonia
00:04:41
Play 29 De mount zó Random Lake Sandra Schmit
00:02:31
Play 30 Stema de Krî oder Ibonk mécht de méschter Sandra Schmit
00:04:07
Play 31 Hèrschtgedanken Sonia
00:01:19
Play 32 Deier èrzen Sandra Schmit
00:02:42
Play 33 De rechten oder den îre wê Sonia
00:02:23
Play 34 Lidder a gedîchter fum Ns. Gonner: Maria consolatrix afflictorum Sonia
00:04:00
Play 35 Ons sprôch Sonia
00:01:47
Play 36 Deitsch se mer an deitsch bleiwe mer Sonia
00:01:33
Play 37 Ons nei hêmécht Sonia
00:02:18
Play 38 De muselwein Sandra Schmit
00:02:30
Play 39 Hêmwë Sandra Schmit
00:02:41
Play 40 D'ferkëert welt Sonia
00:02:39
Play 41 Gottes fridden, Gottes macht Sonia
00:01:50
Play 42 Den hèrscht Sonia
00:01:55
Play 43 Dies irae Sonia
00:02:59
Play 44 Der Engel-des-hêrren Sonia
00:02:31
Play 45 Gesank Sandra Schmit
00:01:57
Play 46 Gléck zóm neie jôr Sonia
00:01:27
Play 47 D'schnëkleckelchen Sonia
00:01:21
Play 48 Dein hèrz as e gotteshaus Sonia
00:00:56
Play 49 Onsem nôper sei rôt Sandra Schmit
00:08:05
Play 50 Mein hutt Sonia
00:00:49
Play 51 De stêseler Sandra Schmit
00:02:39
Play 52 Onser Hêrrgott an dë drei miseler Sandra Schmit
00:03:44
Play 53 De schnë Sonia
00:03:35
Play 54 Eng sêchen aus dem Eslêck Sonia
00:03:42
Play 55 Casemîr fu Polen an de blanne Jang Sandra Schmit
00:02:50
Play 56 Deitsch menner schwèren en deitschen êt Sandra Schmit
00:06:57
Play 57 D'wîchtelcher zó Fîchten Sonia
00:02:13
Play 58 D'wîchtelcher zó Stèrpenéch Sonia
00:03:42
Play 59 D'wîchtelcher zó Recken Sonia
00:04:24
Play 60 D'wîchtelcher zó Schéndels Sonia
00:04:48
Play 61 Eng couragëert frâ Sandra Schmit
00:06:26
Play 62 Brâf mêdercher Sonia
00:06:08
Play 63 Den âle Schmit Sandra Schmit
00:04:16
Play 64 Eng sêchen aus der Normandie Sonia
00:04:59