Ὕμνοι ἤτοι προοίμια (Homeric Hymns)

Homer (c. 8th cen - c. 8th cen)

Οἱ Ὁμηρικοὶ Ὕμνοι ἐντάσσονται στὰ πλαίσια τῶν ἐργασιῶν πού ξεκίνησα ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια στὴν ἰστοσελίδα μου Projet Homere (Σχέδιο Ὁμήρου (γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα στὸ σύνολό της)) - http://www.projethomere.com

Ὅπως ἦταν φυσικό, ξεκίνησα τὴν προσπάθεια μου μὲ τὴν ἠχογράφηση τῆς Ὁμηρικῆς ποιήσεως διότι πιστεύω ὅτι βρίσκεται στὴν κορυφὴ τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς δυτικῆς λογοτεχνίας ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὰ πρῶτα λογοτεχνικὰ ἔργα - Ἐπίσης θεωρῶ ὅτι αὐτὰ τὰ σπουδαῖα ἀρχαῖα ἑλληνικὰ λογοτεχνικὰ ἔργα πρέπει νὰ ἠχογραφηθοῦν ἀπὸ ἑλληνικὲς φωνὲς .


The Homeric Hymns are part of the work that I started a few years ago on my website, Projet Homere (Homer Project (For the Greek language as a whole)) - http://www.projethomere.com

As I naturally started my effort with the recording of Homeric poetry because I believe it is at the top of Greek and Western literature Since they are the first literary works. Ι also believe that these great ancient Greek literary works must be recorded by Greek voices.


Les Hymnes Homériques font partis des travaux que j'ai commencés il y a quelques années sur mon site Projet Homère( sur la langue grecque dans sa globalité) : http://www.projethomere.com

Comme il était naturel , j'ai débuté les enregistrements avec la poésie homérique qui est au somment de la littérature grecque et occidentale puisqu'il s'agit des premières œuvres littéraires. Je suis persuadée qu'il est important que les anciennes œuvres littéraires grecques soient enregistrées par des voix grecques.

Summary by Ἑλένη Κεμικτσή.

Genre(s): Classics (Greek & Latin Antiquity), Elegies & Odes

Language: Ancient Greek

Section Chapter Reader Time
Play 01 Α. Εἲς Ἀπόλλωνα Ἑλένη Κεμικτσή
01:05:52
Play 02 Β. Εἲς Ἑρμῆν Ἑλένη Κεμικτσή
01:07:08
Play 03 Γ. Εἲς Ἀφροδίτην Ἑλένη Κεμικτσή
00:33:11
Play 04 Δ. Εἲς Δήμητραν Ἑλένη Κεμικτσή
00:58:13
Play 05 Ε. Εἲς Ἀφροδίτην Ἑλένη Κεμικτσή
00:03:20
Play 06 ΣΤ. Εἲς Διώνυσον Ἑλένη Κεμικτσή
00:07:22
Play 07 Ζ. Εἲς Ἄρεα Ἑλένη Κεμικτσή
00:03:10
Play 08 Η. Εἲς Ἄρτεμιν Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:59
Play 09 Θ. Εἲς Ἀφροδίτην Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:41
Play 10 Ι. Εἲς Ἀθήναν Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:34
Play 11 ΙΑ. Εἲς Ἥραν Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:31
Play 12 ΙΒ. Εἲς Δήμητραν Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:21
Play 13 ΙΓ. Εἲς Μητέρα Θεῶν Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:37
Play 14 ΙΔ. Εἲς Ἡρακλέα Λεοντόθυμον Ἑλένη Κεμικτσή
00:02:02
Play 15 ΙΕ. Εἲς Ἀσκληπιόν Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:35
Play 16 ΙΣΤ. Εἲς Διοσκούρους Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:33
Play 17 ΙΖ. Εἲς Ἑρμῆν Ἑλένη Κεμικτσή
00:02:22
Play 18 ΙΗ. Εἲς Πᾶνα Ἑλένη Κεμικτσή
00:06:35
Play 19 ΙΘ. Εἲς Ἥφαιστον Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:55
Play 20 Κ. Εἲς Ἀπόλλωνα Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:36
Play 21 ΚΑ. Εἲς Ποσειδῶνα Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:52
Play 22 ΚΒ. Εἲς Δία Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:32
Play 23 ΚΓ. Εἲς Ἑστίαν Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:38
Play 24 ΚΔ. Μούσας καὶ Ἀπόλλωνα Ἑλένη Κεμικτσή
00:01:55
Play 25 ΚΕ. Εἲς Διόνυσον Ἑλένη Κεμικτσή
00:02:36
Play 26 ΚΣΤ. Εἲς τὸν αὐτόν Ἑλένη Κεμικτσή
00:03:23
Play 27 ΚΖ. Εἲς Ἄρτεμιν Ἑλένη Κεμικτσή
00:03:27
Play 28 ΚΗ. Εἲς Ἀθήναν Ἑλένη Κεμικτσή
00:03:12
Play 29 ΚΘ. Εἲς Ἑστίαν καὶ Ἑρμῆν Ἑλένη Κεμικτσή
00:02:44
Play 30 Λ. Εἲς Γῆν Μητέρα Πάντων Ἑλένη Κεμικτσή
00:03:18
Play 31 ΛΑ. Εἲς Ἥλιον Ἑλένη Κεμικτσή
00:03:27
Play 32 ΛΒ. Εἲς Σελήνην Ἑλένη Κεμικτσή
00:03:27
Play 33 ΛΓ. Εἲς Διοσκούρους Ἑλένη Κεμικτσή
00:03:15