<![CDATA[Verse by CRAPSEY, Adelaide]]> LibriVox LibriVox info@librivox.org <![CDATA[Birth-Moment]]> No No <![CDATA[The Mother Exultant]]> No No <![CDATA[John Keats]]> No No <![CDATA[November Night]]> No No <![CDATA[Release]]> No No <![CDATA[Triad]]> No No <![CDATA[Snow]]> No No <![CDATA[Anguish]]> No No <![CDATA[Trapped]]> No No <![CDATA[Moon-Shadows]]> No No <![CDATA[Susanna and the Elders]]> No No <![CDATA[Youth]]> No No <![CDATA[The Guarded Wound]]> No No <![CDATA[Winter]]> No No <![CDATA[Night Winds]]> No No <![CDATA[Arbutus]]> No No <![CDATA[Roma Aeterna]]> No No <![CDATA[''He's Killed the May...'']]> No No <![CDATA[Amaze]]> No No <![CDATA[Shadow]]> No No <![CDATA[Madness]]> No No <![CDATA[The Warning]]> No No <![CDATA[Saying of Il Haboul]]> No No <![CDATA[Fate Defied]]> No No <![CDATA[Laurel in the Berkshires]]> No No <![CDATA[Niagara]]> No No <![CDATA[The Grand Canyon]]> No No <![CDATA[Now Barabbas was a Robber]]> No No <![CDATA[For Lucas Cranach's Eve]]> No No <![CDATA[The Source]]> No No <![CDATA[Blue Hyacinths]]> No No <![CDATA[To Walter Savage Landor]]> No No <![CDATA[The Pledge]]> No No <![CDATA[Hypnos, God of Sleep]]> No No <![CDATA[Expenses]]> No No <![CDATA[On Seeing Weather-Beaten Trees]]> No No <![CDATA[Adventure]]> No No <![CDATA[Oh, Lady, Let the Sad Tears Fall]]> No No <![CDATA[Dirge]]> No No <![CDATA[The Sun-Dial]]> No No <![CDATA[Old Love]]> No No <![CDATA[Ah Me... Alas...]]> No No <![CDATA[Perfume of Youth]]> No No <![CDATA[Rapunzel]]> No No <![CDATA[Vendor's Song]]> No No <![CDATA[Avis]]> No No <![CDATA[Doomsday]]> No No <![CDATA[Grain Field]]> No No <![CDATA[Song]]> No No <![CDATA[Pierrot]]> No No <![CDATA[The Monk in the Garden]]> No No <![CDATA[To the Dead in the Graveyard underneath My Window]]> No No <![CDATA[The Mourner]]> No No <![CDATA[Night]]> No No <![CDATA[Rose-Mary of the Angels]]> No No <![CDATA[Angélique]]> No No <![CDATA[Chimes]]> No No <![CDATA[Mad Song]]> No No <![CDATA[My Birds That Fly No Longer]]> No No <![CDATA[The Witch]]> No No <![CDATA[Cry of the Nymph to Eros]]> No No <![CDATA[Cradle-Song]]> No No <![CDATA[To Man Who Goes Seeking Immortality, Bidding Him Look Nearer Home]]> No No <![CDATA[The Lonely Death]]> No No <![CDATA[Lo, All the Way]]> No No <![CDATA[Autumn]]> No No <![CDATA[The Elgin Marbles]]> No No <![CDATA[The Crucifixion]]> No No <![CDATA[The Fiddling Lad]]> No No <![CDATA[The Immortal Residue]]> No No