Η Πολιτεια του Πλατωνα (τομος πρωτος)

PLATO (ΠΛΆΤΩΝ) (c. 428 BCE - c. 347 BCE)

Η θεμελιώδης βάσις της Πολιτείας του Πλάτωνος είναι η τελεία συνταύτισις της ευτυχίας και της δικαιοσύνης· το περιεχόμενον δηλαδή του πολυθρυλήτου αυτού έργου είναι καθαρώς ηθικόν, και μολαταύτα εκ των δύο τίτλων, που μας διέσωσεν η αρχαιοτάτη παράδοσις: Πολιτεία ή περί δικαίου, επεκράτησεν ο πρώτος, δια του οποίου εξαίρεται αποκλειστικώτερον το πολιτικόν και κοινωνικόν περιεχόμενον του διαλόγου. Ο Πλάτων λοιπόν αναλαμβάνει κυρίως την έρευναν περί της φύσεως του δικαίου και του αδίκου, δια να καταδείξη συγχρόνως την ηθικήν ανάγκην τόσον του κράτους όσον και του ατόμου να κανονίζουν πάσαν αυτών την διαγωγήν επί της δικαιοσύνης, η οποία κατά τον τελευταίον αυτής λόγον είναι αυτή η Ιδέα του αγαθού, η πηγή της τελείας ευδαιμονίας διά τα άτομα και τας κοινωνίας, ο θεός τον Πλάτωνος. - Summary by Γρυπαρη Ιωαννη, introduction of book.

Genre(s): Classics (Greek & Latin Antiquity)

Language: Greek

Section Chapter Reader Time
Play 01 Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 1 karampas1968
00:18:59
Play 02 Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 2 karampas1968
00:08:25
Play 03 Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 3 karampas1968
00:21:55
Play 04 Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 4 karampas1968
00:06:55
Play 05 Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 5 karampas1968
00:12:32
Play 06 Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 6 karampas1968
00:09:06
Play 07 Βιβλίον Β - Κεφάλαιο 1 karampas1968
00:15:58
Play 08 Βιβλίον Β - Κεφάλαιο 2 karampas1968
00:09:32
Play 09 Βιβλίον Β - Κεφάλαιο 3 karampas1968
00:12:27
Play 10 Βιβλίον Β - Κεφάλαιο 4 karampas1968
00:10:51
Play 11 Βιβλίον Β - Κεφάλαιο 5 karampas1968
00:10:07
Play 12 Βιβλίον Β - Κεφάλαιο 6 karampas1968
00:14:52